Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2016

sfeter
9296 6072 390
sfeter
Oddałabym nie wiem co, żeby mi to przeszło i żeby mnie cokolwiek zaczęło znowu obchodzić, żeby mi się coś chciało oprócz płakania i spania(…) Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem co ze sobą zrobię.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego przybory Listy na wyczerpanym papierze
I knew it wasn’t too important, but it made me sad anyway.
— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye (via simply-quotes)
6316 211f 390

pursuable:

Josef Schulz
Formen, Form #23, 2008

Reposted fromtwice twice
2282 5939 390

lacoffein.blogspot.de

Reposted fromerial erial viatwice twice
sfeter
sfeter
5146 b8bb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
2625 6478 390

shelbiedimond:

self portrait in copenhagen

Reposted fromink ink
sfeter
0492 6876 390
Reposted fromrol rol viatwice twice

opposites-at-birth:

I hate when people tell me I need to ‘get out of my comfort zone’ I don’t even have a comfort zone. I am literally always uncomfortable

Reposted fromPoooly Poooly viatwice twice
sfeter
7062 0be7 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaikari ikari
1459 1406 390
Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie

September 25 2015

5303 5222 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viatwice twice
sfeter
1333 9442 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viatwice twice
sfeter
8980 9a3a 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viamaardhund maardhund
7633 248d 390

artcoven:

it feels very autumnal all of a sudden

Reposted fromAmericanlover Americanlover viatwice twice
2250 d0a4 390
Reposted fromtwice twice
sfeter
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaink ink
sfeter
Prawda jest indywidualna; tłum nie dba o prawdę. Obchodzi go pocieszenie, dobre samopoczucie. Tłum nie składa się z badaczy, poszukiwaczy, ludzi, którzy zgłębiają nieznane, nieustraszonych, ryzykujących życiem, żeby znaleźć sens i znaczenie istnienia - zarówno swojego, jak i całej egzystencji. Tłum chce słyszeć słodkie słówka, uspokajające i miłe. Bez trudu odpręża się w tych pocieszających kłamstwach.
— Osho – Podróż w nieznane. O życiu i umieraniu
Reposted fromnyaako nyaako viaink ink
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl